© Nahani WebServices

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE

Introductie

De op de website 'datavideo.nl' verstrekte
informatie dient slechts ter informatie van
de gebruiker. De houder van de website,
Datavideo Technologies B.V. te Utrecht,
beoogt naar beste vermogen de juistheid,
volledigheid en geschiktheid van deze
informatie te waarborgen.


Aansprakelijkheid

Houder van de website kan de aanwezigheid
van eventuele onjuist heden of onvolledig-
heden van de zich op deze website bevinden-
de informatie niet volledig uitsluiten. De in-
formatie op deze website kan onjuistheden
en typefouten bevatten.

Houder is niet verantwoordelijk voor eventuele
fouten of vergissingen, noch voor enig verlies
of schade voortvloeiend uit het gebruik van de
informatie of de website, noch voor enige be-
slissing of handeling welke door de gebruiker
zou genomen zijn op grond van de weer-
gegeven informatie.

Links naar andere websites

Datavideo Technologies Europe B.V. maakt op
deze website links naar andere websites waarvan
zij meent dat die nuttig en interessant zouden
kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn
evenwel puur informatief.
Houder is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze websites waarnaar verwezen wordt of
het gebruik dat er van zou kunnen gemaakt
worden.


Algemeen

Houder van de website behoudt zich het recht
voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen
tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te
wijzigen. Door gebruik aanvaardt u deze voor-
waarden.


Intellectueel Eigendom

Houder behoudt zich alle rechten van indsutriŽle
en intellectuele eigendom voor. De e-mailadres-
sen mogen niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waartoe zij op deze website zijn
opgenomen.