Oplossingen
Afspraak maken

Disclaimer (Gebruiksvoorwaarden website)

Introductie
De op de websites 'nahani.nl' en 'nahani-webdesign.nl'
verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de
gebruiker. De houder van de websites, E. Foppen h.o.d.n.
Nahani WebServices te Vaassen, beoogt naar beste
vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van
deze informatie te waarborgen.

Links naar andere websites
Houder maakt op deze website links naar andere websites
waarvan hij meent dat die nuttig en interessant zouden
kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel
puur informatief. Houder is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze websites waarnaar verwezen wordt of
het gebruik dat er van zou kunnen gemaakt worden.

Aansprakelijkheid
Houder van de website kan de aanwezigheid van eventuele
onjuistheden of onvolledigheden van de zich op deze web-
site bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De in-
formatie op deze website kan onjuistheden en typefouten
bevatten. Houder is niet verantwoordelijk voor eventuele
fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade
voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de web-
site, noch voor enige beslissing of handeling welke door de
gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven
informatie.

Algemeen
Houder van de website behoudt zich het recht voor om
deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door
de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aan-
vaardt u deze voorwaarden.

Intellectueel Eigendom
Houder behoudt zich alle rechten van industriële en intel-
lectuele eigendom voor. De e-mailadressen mogen niet
worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij
op deze website zijn opgenomen.